Mina Riktlinjer

Mina riktlinjer!1. När jag arbetar som medium  

Jag förmedlar inte tidigare liv, skyddsänglar eller guider. För mig är det viktigt med igenkännbar information som klienten i sin tur  kan kontrollera. Budskapen innehåller aldrig olyckor, ondska, olyckor eller död. Jag utmärker mig inte med att sia någons framtid, det är upp till mottagaren att värdera det.  Klienten bokar ett möte med mig genom telefon och ger mig ingen som helst information om sig själv, aktiviteter kring klient eller nära och kära på andra sidan. Jag tar inte emot alkoholpåverkade eller narkotikapåverkade klienter. Jag vill också att du som klient är öppen för att berätta om du nyttjar antideppresiva medel, detta för att jag som medium skall kunna avgöra om en sittning skall undvikas eller inte, det är för att skydda klient och medium så det inte blir några missförstånd. Jag kan inte bestämma vem som kommer igenom. klienten svarar endast med ja eller nej eller jag förstår inte ´på påståenden då jag som medium frågar om tex karaktärsdragen på ande eller en situation om klienten känner igen. Om information stämmer överrens på flera andar under sittningen/undersökning så kan klienten förmedla det så jag som medium har en chans att separera. Man skall vara 18 år för att få en sittning hos mig. Vi kommer överrens om tid, plats och kostnad. Om klienten anser att sittningen inte har tillfört någon som helst igenkänd information kan ny tid bokas eller få pengarna tillbaka. Om klienten inte kommer/ringer på utsatt tid utan att avboka eller kommer för sent så det krockar med annan klients tid debiteras klienten tim kostnaden. Avbokning sker senast 24 timmar innan utsatt tid. Om avbokning sker 24 timmar innan bokad tid sker ingen debitering. Om jag som medium inte kan utföra sittning eller undersökning på utsatt tid skall tiden ombokas och ny tid erbjudas. Jag som medium har tystnadsplikt och loggar ingens persnuppgifter förutom förnamn och telefonnummer.

Mina riktlinjer och hur jag arbetar förklaras alltid över telefon eller i anslutning till sittningen  så det inte blir några missförstånd.


2. När jag arbetar som undersökare i ditt hem/lokal

Innan och under undersökningen vill jag inte ha någon som helst information om den aktivitet som pågått. Avsikten med undersökningen är inte att ge råd eller en privatkonsultation. Min avsikt är att bedöma situationen och om behov finns, göra en utvärdering/rening. Jag vill att denna överenskommelse skall signeras av de vuxna parter som är involverade och sändas till mig innan undersökningen. Detta för att skydda dig och mig som undersökare så att det inte blir några missförstånd.Jag som undersökare har även tystnadsplikt angående de upptäckter jag gör under undersökningen. Under undersökningen är det vissa kriterier jag ber er möta:


1.Om du är gift eller sambo, så måste båda parter ha givit sitt tillstånd till undersökningen.           

2.Om tredje part finns tex annan ägare av lokal/bostad eller om man genom en arbetsgivare vill ha en undersökning gjord skall även ett kontrakt skrivas med tredje part, det är ert ansvar att informera mig som undersökare om tredje part finns.                                                                                                             3.Jag arbetar inte med barn under 13 år. Barn under 13 år skall inte närvara.                                                                                                       4.Tonåringar from 13 års ålder kan närvara, men det måste vara med båda föräldrars tillstånd oavsett om man bor ihop eller inte.                                                                                                                     5.Djur kan vara en störande faktor under undersökningen, i synnerhet hundar, önskar därför att djur inte närvarar.

Förövrigt gäller även punkt 1.


3. När jag arbetar med tarotkonsultation sker detta rent intuitivt, jag blandar inte ihop intuitionsarbete med andekontakt. Jag utmärker mig inte för att sia genom tarotkorten, det är upp till klienten att avgöra om jag gör det. Syftet är att klienten ska kunna ställa frågor som jag med kortens hjälp kan hjälpa till i olika vägval eller ge en purs på vägen. Jag rekomenderar dock att mediet alltid lägger en spontan stjärna först som ev tar upp de frågeställningar som klienten har utan mediets vetskap. Jag tolkar heller inte i tredje part. Om klienten inte har några frågor läggs en stjärna där jag tittar på hur det sett ut kring klienten bakåt samt hur det ser ut nu. Rekommendationer hur man kan förändra sin situation genom olika spår för ett år framåt. De olika delar som kan framkomma är det själsliga, det som korsar året, vad som händer just nu, vad som kommer, hur hemsituation/ familjesituation ser ut, klientens profil, möjligheter och resultat. Sjukdomar, olyckor och död presenteras aldrig genom korten.                                                                                                    Förövrigt gäller även punkt 1.


4. När jag arbetar som healer är det inte en rådgivande eller konsulterande stund. Jag som healer är ingen läkare och kan därmed inte avgöra någon som helst symtom hos klient. Jag som medium rör inte vid klienten vid andlig healing utan arbetar i klientens aura.Vid reiki rör jag vid klienten. Det är viktigt att klienten är öppen för att berätta om den nyttjar antideppresiva medel, detta för att jag som healer skall kunna avgöra om en healing skall undvikas eller inte, det är för att skydda klient och healer så det inte blir några missförstånd. Processer kan startas som istället förstärker eventuell symtom hos klient genom tex utrensning. Jag som healer kan inte bestämma vart energin skall utan Healingenergin tar sig dit den behövs oavsett om det är mentalt eller fysiskt.                                                                                                              Förövrigt gäller även punkt 1.


5. Om en utbildning är Diplomerande i min regi säger bara diplomet att du deltagit i en utbildning genom teorietiska och praktiska övningar och genom etiska och moraliska riktlinjer samt slutprov, diplomet säger inte att du ÄR ett färdigt medium, tarotolkare, undersökare mm. Först efter diplomeringen börjar utmaningen att följa de riktlinjer som lärts ut på utbildningen. Om jag anser att mina riktlinjer inte följs har jag rätt som lärare att inte dela ut/dra in diplom.

COPYRIGHT (©) 2005